Business Angels Girona - Avantiam

Sembla que poc a poc, es va veient l'importància d'aquestes xarxes:

"El Congrés dels Diputats insta el Govern a:

1) Creació d'un marc normatiu que reconegui la figura dels business angels al qual puguin referir posteriorment totes les polítiques d'impuls de l'activitat econòmica i l'ocupació a través d'aquesta figura. A tal efecte, en el termini de tres mesos des de l'aprovació de la present Proposició no de Llei, el Govern presentarà els estudis efectuats en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la Llei 4 / 2008 i la proposta de règim jurídic i fiscal aplicable a els business angel, per tal que el mateix pugui ser aplicable a partir de l'1 de gener de 2010.

2) Iniciar processos de col laboració entre l'Administració i les xarxes de business angels per a la definició del futur règim jurídic i fiscal dels business angels, i per establir posteriors mecanismes d'informació, promoció, seguiment i validació de projectes, permetent l'avaluació de la seva impacte sobre l'economia.

3) Articular els estímuls financers i fiscals pertinents per al finançament mitjançant la figura dels business angels, a la manera del capital-risc i aplicables tant a persones físiques com jurídiques. "

La Proposició no de Llei fa referència a la Disposició Addicional Tercera de la Llei 4 / 2008, de 23 de desembre, per la qual se suprimeix el gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni, de data 18 de desembre de 2008, que estableix el següent:

"El Govern analitzarà les fórmules que existeixen en el dret comparat per fomentar la creació de petites i mitjanes empreses i el suport als emprenedors, i que responen a la denominació de« business angels », amb l'objecte d'estudiar la seva viabilitat a Espanya i , si escau, el règim jurídic i fiscal que els resultaria d'aplicació ".

Segons informen al Congrés, el text definitiu de la Proposició no de Llei serà publicat oficialment al Butlletí Oficial de les Corts Generals en els propers dies.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Eines per blogger

El colapse d'un Gegant anomenat Google

Logos Oficials per l'HTML 5 i CSS 3